Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van KLAAR conceptstore en Klaartje conceptstore, verder genoemd als KLAAR conceptstore, en op elke overeenkomst die tot stand komt tussen KLAAR conceptstore  en een consument, hierna klant genoemd. KLAAR conceptstore en Klaartje conceptstore zijn winkels gevestigd aan resp. Irislaan 53, 2343 CG en Irislaan 61, 2343 CG te Oegstgeest. Ingeschreven bij KvK te Den Haag onder nummer 68073445

Door Uw bestelling via onze Online Shop geeft U te kennen dat U met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. KLAAR conceptstore heeft het recht haar leveringsvoorwaarden en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Voor gevolgen van tekstfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Het aanbod

KLAAR conceptstore is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. KLAAR conceptstore kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Overeenkomst 

De overeenkomst komt tot stand nadat een bestelling door een klant is gedaan via de webshop en er middels een email een bevestiging is gestuurd.

De bestelling dient de volgende informatie te bevatten: gewenst product, kleur, aantal, maat, naam en adres van de klant, emailadres, telefoonnummer van de klant, gewenst leveringsadres. 

Voor producten die niet tot de standaard collectie behoren, niet uit voorraad geleverd worden, maar bijvoorbeeld, op verzoek van de klant worden gemaakt, aangepast of besteld, en bestellingen die anderszins afwijken van de standaard bestelling via de webshop, hierna ‘bijzondere bestelling’ genoemd, zal steeds een afzonderlijk aanbod met prijsopgave gedaan worden door KLAAR conceptstore. Een dergelijk aanbod is geldig gedurende de in het aanbod vermelde termijn. Indien in het aanbod geen termijn is vermeld geldt het aanbod gedurende een periode van 14 dagen.

 

De prijs en betaling 

De op de website vermelde prijzen betreffen de prijzen voor de producten uit de standaard collectie. Zij gelden voor zover de producten voorradig zijn.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Bij druk- en zetfouten is KLAAR concepten niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief b.t.w., maar exclusief verzendkosten.

Verzendkosten worden afzonderlijk vermeld op de website of, in het geval van een bijzondere bestelling, in het afzonderlijke aanbod van KLAAR conceptstore. 

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen KLAAR conceptstore en de klant anders overeen wordt gekomen, geschiedt betaling via de op de webshop aangegeven betalingsprocedures.

 

Levering en uitvoering 

Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan KLAAR conceptstore bij de schriftelijke bestelling kenbaar heeft gemaakt als gewenst leveringsadres. 

KLAAR conceptstore streeft ernaar alle leveringen van producten uit voorraad binnen 2 werkdagen na de bevestiging van de bestelling en ontvangst van de volledige betaling uit te voeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

Voor bijzondere bestellingen, zal steeds een afzonderlijke leveringstermijn aangegeven worden door KLAAR conceptstore.

Hoewel KLAAR conceptstore zich in zal spannen om deze leveringstermijnen na te leven, zijn zij niet bindend.

Indien er vertraging in de levering op zal treden zal KLAAR conceptstore de klant hierover zo spoedig mogelijk informeren. Echter is zij niet verantwoordelijk voor vertraging van verzenders.

In het geval dat bestelde producten niet voorradig zijn of om andere redenen niet leverbaar zijn of blijken te zijn, zal KLAAR conceptstore de klant hiervan op de hoogte stellen en, voor zover de klant reeds betalingen heeft verricht, het van de klant ontvangen bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen.

Het risico ten aanzien van het product gaat over op de klant op het moment van levering.

De klant dient het product na ontvangst zo spoedig mogelijk te controleren.

Foutieve leveringen en zichtbare beschadigingen aan geleverde producten dienen binnen 2  dagen na levering per mail te worden aangegeven via info@klaarconceptstore.nl

Hierna wordt de levering geacht conform de bestelling en zonder zichtbare gebreken te zijn. 

 

Garantie

Garantie heeft de klant alleen bij een gegronde klacht.

Op de door KLAAR conceptstore  geleverde producten zit een wettelijke garantie garantietermijn van 3 maanden mits anders aangegeven.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 dagen na levering aan KLAAR conceptstore schriftelijk te worden gemeld via info@klaarconceptstore.nl

Retourzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en nieuwstaat verkerend.

De garantie geldt niet indien:

  • de klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld.

  • beschadiging door opzet, of door nalatigheid ( bijvoorbeeld water-, val en/of stootschade);

  • onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;

  • normale slijtage en/of

  • beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

  • Sale artikelen.

     

Herroepingsrecht 

Bij een aankoop heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst, zonder opgave van redenen, binnen de wettelijke termijn van 14 dagen te ontbinden.

Deze bedenktijd van 14 dagen vangt aan op de eerste dag na de dag waarop het product op het opgegeven leveringsadres is afgeleverd.

Tijdens deze bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

Klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product conform de bestelling is en vrij is van zichtbare gebreken en of hij het product wenst te behouden. 

 

Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de consument dit voor het einde van de bedenktijd schriftelijk kenbaar maken aan KLAAR conceptstore d.m.v. het retourformulier te sturen aan info@klaarconceptstore.nl

Klant zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking, conform de verstrekte instructies, aan KLAAR conceptstore retourneren.

De kosten van retourzending komen voor rekening van de consument.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal KLAAR conceptstore het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk na ontvangst van het onbeschadigde product terugbetalen.

Alleen indien de gehele bestelling retour gestuurd wordt, worden de in rekening gebrachte verzendkosten ook geretourneerd.

Het herroepingsrecht uit dit artikel geldt niet voor producten die specifiek voor de klant zijn aangepast, gemaakt of ingekocht en overige bijzondere bestellingen.

 

KLAAR conceptstore staat er voor in dat de producten met de grootste zorgvuldigheid tot stand zijn gebracht en dat zij, op het moment van levering, in overeenstemming zijn met de specificaties van de bestelling en vrij zijn van defecten.

Daar waar dit natuurlijke materialen betreft kan KLAAR conceptstore niet in staan voor afwijkingen in de kleur van lederwaren, noch voor het optreden van verkleuring in, of het afgeven van kleur door deze materialen. 

De aansprakelijkheid van KLAAR conceptstore blijft te allen tijden beperkt tot de aanschafprijs van de door haar geleverde producten, tenzij schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van KLAAR conceptstore.

 

Overige Bepalingen:

Voor de gevolgen van zet, typ en/of programmeer of programmafouten in mailings per  E-mail of via onze Internetsite, kan (KLAAR conceptstore geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Op deze Algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.